Dakota J's 
1038 N Highland Ave NE  Atlanta,GA 30306 
Dakota J's
1038 N Highland Ave NE
AtlantaGA 30306
 Call Now

Contact Us

Contact Us

Address

Dakota J's
1038 N Highland Ave NE
AtlantaGA 30306

Business Hours:

Business Hours:

Sunday 11:00 AM – 6:00 PM
Monday 10:00 AM – 7:00 PM
Tuesday 10:00 AM – 7:00 PM
Wednesday 10:00 AM – 7:00 PM
Thursday 10:00 AM – 7:00 PM
Friday 10:00 AM – 7:00 PM
Saturday 10:00 AM – 7:00 PM